search
close
search
Зміст | Повний текст
Аватара (санскр. अवतार — сходження) - 1. У філософії індуїзму — позначення сходження Бога з духовного світу у нижчі сфери буття з певною метою; втілення. 2. Невелике зображення, яке користувач форуму або блогу використовує разом з ніком (псевдонімом). Відображається у профілі зареєстрованого користувача форуму або сайту. Може бути як фотографією, так і якоюсь картинкою, яка відображає суть користувача і допомагає максимально правильно створити перше враження у співрозмовника.
Авторизація (фр., букв. — дозвіл) - 1. Надання уповноважень, згоди у будь-якій справі. 2. Ухвала справи від особи, що сама виконала цю справу (наприклад, згода професора на видання своїх лекцій).
Ад хок (лат. ad hoc — по ситуації) - 1. Рішення, призначене для конкретного завдання і не призначене для будь-якого узагальнення. 2. юр. Правила, що регулюють діяльність тимчасових робочих груп, створених для виконання спеціальних завдань. 3. міжнародне право — встановлення разових контактів між сторонами, які категорично не бажають визнавати одна одну. 4. філос. А. х. гіпотеза — припущення, що не узгоджується з теорією і систематично не пов’язане з попереднім знанням про неї, але приймається спеціально для опису або пояснення окремого явища.
Адаптер (англ., від лат. adaptatio — пристосування) - 1. Пристрій для електроакустичного відтворення механічного запису звуку. 2. Додаткова касета до фотоапарата, яка робить можливим застосування не передбачених конструкцією фотокамери світлочутливих матеріалів інших форматів.
Аеробіка (від давньогр. αέρος — повітря) - комплекс фізичних вправ, які виконують під музику; ритмічна гімнастика.
Акаунт (англ. account — рахунок) - 1. Обліковий запис у комп'ютерній системі. 2. Сукупність наданої інформації про користувача, засобів та прав користувача відносно багатокористувацької системи.
Акціонізм (нім. Aktionismus від лат. actio — діяльність) - 1. Одна з форм сучасного мистецтва, в якій автор є і суб'єктом і об'єктом твору, невід'ємною частиною якого є також сам процес творення. 2. Форма суспільно-політичної дії, метою котрої є привернення уваги.
Акція (1) (лат., дія, дозвіл) - цінний папір, який свідчить про те, що власник уніс певний пай у підприємство і має право на участь у справах і прибутках цього підприємства.
Альтерглобалізм (від alternatus — інший і globus — куля) - громадський рух, що ставить своєю метою альтернативні шляхи глобалізації повною мірою сприяючи розвитку людських цінностей, таких як охорона навколишнього середовища, соціальна справедливість, охорона праці, захист культур корінних народів і прав людини; анти-мондіалізм.
Альфа-самець (від гр. άλφα — перша буква гр. алфавіту і самець) - домінант чоловічої статі в будь-якій ієрархічній групі; виконує обов'язки ватажка і захисника співтовариства (зграї). У багатьох видів приматів А. володіє характерними вторинними статевими ознаками, розвиток яких стимулюється рівнем статевих гормонів. Протилежне — омега-самець: найнижчий член зграї, останній при здобутті їжі, останній в праві на розмноження.
Амбівалентність (від лат. ambo — обидва + valere — діяти) - суперечливе, двоїсте (те, що має в собі, наприклад, задоволення й незадоволення) емоційне переживання щодо тієї самої події або предмета. Соціальна А. — підтримка індивідом двох взаємновиключених соціальних трендів. У психіатрії — психічний стан роздвоєності. Амбівалентний — двоїстий.
Амнезія (гр.) - ослаблення чи втрата пам'яті внаслідок різних уражень головного мозку.
Анбандлінг (англ. unbundling від un — не- і bundle — звязування) - добровільний поділ монолітних промислових груп на дрібніші самостійні структури.
Андеррайтер (англ. underwriter — той, хто підписує) - юридична особа, яка здійснює керівництво процесом випуску цінних паперів і їх розподілу.
Анілінгус (від лат. anus — задній прохід та lingo — лизати) - сексуальна практика анального сексу, при якій використовується стимуляція задньопрохідної ділянки язиком або губами з метою досягнення статевого задоволення. Синоніми — анілінкція, ріммінг.
Антиглобалізм (гр. άντι — проти і лат. globus — куля) - політичний рух, спрямований проти процесу глобалізації, зокрема проти домінування глобальних транснаціональних корпорацій та торгово-урядових організацій.
Антропогенний (від гр. ανθρωπος — людина і γενεσις — виникнення) - пов'язаний з людиною чи її діяльністю, напр. А. ландшафт як антонім до природного ландшафту.
Апгрейд (англ. upgrade) - модернізація пристрою (як правило, комп'ютера) шляхом заміни окремих його компонентів на більш потужні або швидкодійні.
Аплет (від англ. application — додаток) - компонент програмного забезпечення, призначений для виконання вузьких задач в складі іншої, більш універсальної програми.
Артефакт (лат. artefactum — штучно зроблене) - 1. Процес або його результат, що виникає при дослідженні організму, не властивий йому за нормальних умов і спричинений випадковими факторами. 2. спец. Стабільне й відтворюване відхилення результату експерименту, спричинене засобами проведення експерименту, дефектами методики, впливом суб’єктивного фактору. 3. мист. Предмет, створений спеціально для функціонування в системі мистецтва. 4. археол. Продукт людської діяльності, об'єкт матеріальної культури, що містить у собі певний зміст інформації про минуле; археологічна пам'ятка.
Архетип (від гр. ἀρχή — початок і τυπος — відбиток, форма, зразок) - праформа, прототип — первісна форма для наступних утворень; початкова форма чогось. В «аналітичній психології» К.Г. Юнга А. — компоненти «колективного підсвідомого», які сформувалися у найдавніші часи і визначають структуру моральної, естетичної і пізнавальної діяльності людини.
Асексуальність (гр. ἀ і лат., статевий) - відсутність статевих ознак, статевого потягу.
Асертивність (англ. assertion — твердження) - здатність людини не залежати від зовнішніх впливів і оцінок, самостійно регулювати власну поведінку і відповідати за неї.
Аск (1) (англ. ask — питати) - фін. ціна пропозиції, за якою продавець пропонує свої акції.
Аутинг (англ. outing — вихід на зовні) - публічне розголошення інформації про сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність людини без його на те згоди. Антонім — камін-аут.
Аутсорсинг (англ. outsourcing: outer-source-using — використання зовнішнього ресурсу) - передача організацією чи підприємством певних бізнес-функцій або виробничих процесів на обслуговування іншій компанії, яка спеціалізується у відповідній галузі.
Аутстафінг (англ. out — зовні і staff — штат) - виведення співробітника за штат компанії і оформлення його в штат компанії-провайдера; при цьому співробітник продовжує працювати на попередньому місці і виконувати свої попередні обов'язки, але обов'язки працедавця щодо нього виконує компанія провайдер.
Аха (фр. ha-ha) - декоративний рів, одна сторона якого має підпірну стінку і призначена для візуального розмежування ландшафту.
Баг (від англ. bug — комаха) - жарг. у програмуванні — помилка, збій, дефект, який спричиняє неправильний або несподіваний результат.
Байопік (від англ. biopic — biographical picture — біографічна стрічка) - кінематографічний жанр, що розповідає про долю відомої особистості; фільм-біографія.
Бан (2) (англ. ban від лат. ban – забороняти) - обмеженя прав користувача інтернет як спосіб покарання за неправомірні дії.
Барбі (вл. англ. Barbie) - дитяча іграшка-лялька з рисами обличчя і тіла близькими до людських. Від назви однойменної ляльки компанії «Mattel».
Бебі-бум (від англ. baby-boom) - різке збільшення чисельності населення в результаті високої народжуваності при низькій дитячій смертності; демографічний вибух.
Бекронім (англ. backronym, від англ. back — назад і гр. άκρος — перший та гр.όνυμος — ім'я) - набір слів для розшифровки уже існуючого акроніма або звичайного слова-неакроніма, хибна абревіатура. Напр., Б. до слова "сто" (чисельник) буде "станція технічного обслуговування".
Бенефеніціар (від фр. benefice — прибуток, користь) - 1. Особа, що отримує прибуток від своєї власності, яку передано в довірче користування іншій особі (юридичній чи фізичній). 2. Особа, що отримує виплату за договором страхування. 3. розм. набувач вигоди.
Бестселер (англ., кращий і продаватися) - в ряді країн, особливо США і Англії, ходова книга на офіційні і сенсаційні теми, видана великим тиражем; ходовий товар.
Бід - ціна попиту, найвища ціна, по якій будь-хто хоче купити акцію, опціон, ф'ючерс, валюту; реально — ціна, за якою будб-який інвестор може продати свої акції. Протилежне — аск.
Біологія молекулярна - наука, що вивчає механізми зберігання, передачі та реалізації генетичної інформації, будову і функції білків і нуклеїнових кислот.
Біоніка (біо(логія) та (електро)ніка) - наука, яка вивчає побудову організмів для створення машин, приладів, механізмів тощо, дані яких наближаються до характеристик цих організмів.
Біоналізм (від давньогр. βίον — осередок життя) - страх перед клонованими людьми, їх можливою перевагою у фізичному, моральному і духовному розвитку.
Біоремедіація (від давньогр. βίος — життя і лат. mediātor — посередник) - очищення вод, грунтів і атмосфери з використанням біологічних об'єктів — рослин, грибів, комах, черв'яків та інших організмів.
Біосенсор (від давньогр. βίος — життя і англ. sensor — датчик) - аналітичний пристрій, в якому для визначення хімічних сполук використовуються реакції цих сполук на взаємодію з біологічним матеріалом (напр., тканини, ферменти, антитіла).
Біосинтез (від давньогр. βίος — життя і синтез) - процес утворення органічної речовини в живих організмах або в штучних умовах під дією ферментів.
Біосоціологія (від давньогр. βίος — життя) - міждисциплінарна наука, яка пояснює розвиток і проблеми людського суспільства з точки зору принципів біології, зокрема теорії еволюції. Виникла у другій половині 20 століття завдяки працям професора Гарвардського університету Едварда Осборна Вілсона. Соціобіологічна теорія людини базується на теорії генно-культурної еволюції: суспільства гинуть, виживають і відбувається природний відбір на на трьох рівнях — індивідуальний, статевий, груповий.
Біотехнологія (від давньогр. βίον — осередок життя, τέχνη — уміння, λόγος — знання) - наука, що вивчає можливості використання живих організмів чи продуктів їх життєдіяльності для вирішення технологічних завдань, а також можливості створення живих організмів із заданими властивостями методом генної інженерії.
Бісексуалізм (від лат. bi — два та sexus — стать) - одночасна наявність у людини, а також у роздільностатевих тварин статевих ознак обох статей.
Бісексуальність (від лат. bi — два та sexus — стать) - одна з трьох можливих сексуальних орієнтацій, обумовлена емоційним, романтичним, чуттєвим та/або статевим потягом до осіб як своєї, так і протилежної статі, не обов'язково в рівній мірі і не обов'язково одночасно.
Біт-культура (англ. beat culture — розбита культура) - культура, перш за все література, що виникла завдяки групі американських письменників 1940-х — 1950-х років, для яких був характерним екзистенціалізм, аполітичність, протест проти існуючих моральних устоїв. Найвизначнішими представниками були Вільям Берроуз, Джек Керуак, Аллен Гінзберг. У кінці 1960-х більша частина Б.-к. зазнала трансформації в рух хіпі.
Біткойн (від англ. bit — шматочок та coin — монета) - 1. Децентралізована електронна (віртуальна) валюта. 2. Платіжна система, яка використовує Б. як одиницю розрахунків.
Бітник (англ. Beatniks) - стереотип мас-медіа, для позначення представника біт-культури. Термін Б. вперше використав в 1958 році американський журналіст Герб Каен для позначення стереотипу, що склався в американському суспільстві про типового представника молоді середини XX століття, — асоціального елемента, що не приймає традиційні культурні цінності, обожнює джазову музику, захоплюється літературою та філософією, мандрує дорогами Америки, вживає наркотики, користується спеціальним жаргоном.
Блейзер (англ. blazer від to blaze — сяяти, палати) - різновид спортивного піджака, який носять, як правило, з контрастними по кольору і фактурі брюками чи спідницею.
Блог (англ. blog від web log — щоденник) - веб-сайт, головний зміст якого — короткі записи, зображення чи мультимедіа, тимчасової значущості, що регулярно додаються чи поновлюються.
Блокбастер (англ. blockbuster) - успішний, високобюджетний кінофільм чи вистава.
Блутус (англ. bluetooth — сині зуби) - технологія бездротового радіозв'язку між різноманітними типами електронних пристроїв. Створена у 1998 році і названа на честь датського короля Гаральда Гнилозубого, що першим поширив свою владу на Норвегію і Швецію.
Боді-арт (англ. body — тіло та art — мистецтво) - сучасний напрямок аванґардизму в живописі, де засобами вираження стають поза, жести самого художника або статиста, знаки та зображення на його тілі.
Болід (гр. βολίδος від βολίς — метальний спис) - 1. Великий якравий метеор. 2. розм. Спортивний автомобіль з потужним двигуном для перегонів.
Бони (фр. bon — талон, чек, від лат., добрий, зручний) - тільки множина 1. Короткотермінові боргові зобов'язання у формі цінних паперів (кредитних документів), за якими їх власник може отримати певну суму грошей чи інші цінності. 2. Паперові грошові знаки малого капіталу, що тимчасово випускаються в обіг для забезпечення потреби в розмінних грошах. 3. Вилучені з обігу паперові гроші, що стали предметом колекціонування.
Бот (англ. bot — скорочення від robot) - 1. Спеціальна програма, яка за заданим розкладом або автоматично виконує певні дії через ті ж інтерфейси, що і звичайний інтернет-користувач. Призначені для виконання одноманітних і повторюваних процедур з максимальною швидкістю і точністю 2. перен. користувач, який із зловмисних міркувань бере участь у чатах і форумах.
Боулінг (від англ. to bowl — котити ) - спортивна гра в кулі, метою якої є збити якогомога меншою кількістю куль якнайбільшу кількість кеглів. Різновид гри в кеглі. Найпоширеніший у світі варіант — 10-кегельний Б., в якому кеглі встановлені у вигляді трикутника, а кулі кидаються вздовж безбортової доріжки.
Браузер (англ. browser — переглядач) - комп'ютерна програма, призначена для перегляду веб-сторінок, їх обробки, виведення і переходу від однієї сторінки до іншої.
Брейншторм (англ. brainstorm — букв. "мозковий штурм") - метод висування творчих ідей в процесі розв'язування наукової чи технічної проблеми.
Бренд (англ. brand — товарний знак) - 1. Комплекс інформації про компанію, продукт чи послугу. 2. Концептуально впізнаваний товар, образ, набір послуг.
Брифінг (англ. briefing від brief — короткий) - нетривалий захід для повідомлення присутнім певної інформації, присвяченої, як правило, одному питанню. Дебрифінг — оперативне інформування про подію, яка щойно відбулась.
Бріф (англ. brief — короткий) - невелика службова або доповідна записка з викладенням пропозицій, думок, ідей чи планів; нагадування, пам'ятка.
Букмекер (англ., від записувати і агент) - особа, яка збирає і записує застави від публіки при укладенні парі.
Булінг (англ. bullying — залякування, цькування) - систематичне агресивне переслідування і цькування, залякування із застосуванням фізичної сили з метою примусу або домінування.
Бутик (фр. boutique) - вузькоспеціалізований невеликий магазин з обмеженим колом клієнтів.
Веб-сторінка (англ. Web page) - інтернет-документ, який може містити текст, графічні, звукові та відеофайли, анімацію і має унікальну адресу. Може бути частиною сайту або самодостотнім документом.
Вейпінг (англ. vaping від vapour — пара) - «куріння» електронних сигарет — вдихання-видихання пари аерозольного розчину, яка утворюється в результаті дії електричного струму на рідку суміш на основі пропіленгліколю, гліцерину, нікотину і ароматизаторів, поміщену в спеціальний картридж. Споживач («курець») електронних сигарет — вейпер.
Венчурний - ризикований, пов'язаний з комерційним ризиком.
Венчурний капітал - капітал інвесторів, призначений для фінансування нових, ризикованих підприємств; довготривалі інвестиції, вкладені в ризиковані цінні папери, в очікувані високого прибутку.
Вербалізація (від лат. verbalis — словесний) - 1. лінгв. синтаксичний перехід частин мови в розряд дієслів. 2. Словесний опис. 3. психол. точний словесний опис емоційного стану.
Вербалізм (лат., словесний) - марнослів'я; намагання приховати за великою кількістю наукових термінів відсутність глибоких знань і серйозної думки.
Верифікація (лат., істинний і ...фікація) - перевірка істинності, встановлення достовірності. Принцип В. — висунутий неопозитивістами принцип, за яким висловлювання вважається осмисленим лише тоді, коли його істинність або хибність підтверджують дані відчуттів.
Вето (лат. veto — забороняю) - 1. У Стародавньому Римі — заборона одним з консулів введення в дію рішення іншого консула або заборона трибуном введення в дію рішення сенату. 2. Право верховної влади забороняти або припинити введення в дію законопроекту, прийнятого законодавчою установою; В., як правило, належить монархові або президентові, а також верхній палаті парламенту щодо законопроектів, прийнятих нижньою палатою. 3. В міжнародному праві В. іноді називають право постійного члена Ради Безпеки ООН заборонити прийняття рішення, з яким він не згоден.
Віджей (англ. VJ від video jockey — маніпулятор відео) - людина, яка в реальному часі при допомозі спеціального обладнання і на основі заздалегідь підготованих відеофрагментів створює візуальні ефекти під відтворювану музику.
Віджет (англ. widget) - графічний модуль, який розміщується в робочому просторі програми і призначений для швидкого доступу до інформації або послуг.
Віза (фр., від лат., побачений, переглянутий) - 1. Позначка, зроблена службовою особою на документі, що свідчить про його вірогідність або надає йому юридичної сили. 2. Позначка на закордонному паспорті, яка є дозволом на в'їзд, виїзд, проживання або проїзд через територію відповідної держави.
Вінчестер (вл. англ. Winchester) - 1. Система багатозарядних гвинтівок і рушниць. Від назви американської фірми «Winchester Repeating Arms Company», що випускала подібну зброю з 1866 року. 2. розм. жорсткий диск компютера; через схожість назв перших жорстких дисків («30-30») із найпоширенішим калібром («.30-30») рушниць.
Віртуальний (лат., сильний, здібний) - можливий; той, що може або має проявитися; В-і переміщення — можливі елементарні переміщення точок.
Воркаут (англ. workout — тренування) - гімнастичні тренування на свіжому повітрі. Стріт В. — поєднує в собі техніку і силу, ґетто В. — вправи для силового навантаження.
Вотум (лат. votum — воля, бажання) - думка, виражена шляхом голосування. У парламентській практиці ряду держав в такому порядку виражається схвалення або несхвалення діяльності уряду або міністра (вотум недовіри). При отриманні вотуму недовіри уряд чи міністр іде у відставку.
Гаплогрупа (англ. haplogroup від гр. ἁπλούς — одиночний, простий і англ. group — група) - група схожих гаплотипів, що мають спільного предка, у якого мала місце одна і та ж мутація.
Гаплотип (від гр. ἁπλούς — одинарний, простий) - гаплоїдний генотип — група генів організму, які успадковуються разом від одного з батьків.
Гастарбайтер (нім. Gastarbeiter — працівник-гість) - зневажлива назва працівника-іноземця, який працює за тимчасовим наймом.
Гей (англ. gay — безтурботний) - чоловік чи жінка, що має гомосексуальну орієнтацію.
Гейзенбаг (англ. heisenbug від вл. імені Heisenberg та жарг. англ. bug — помилка) - у програмуванні — помилка, яка зникає або змінює свої властивості при спробі її виявлення; плаваюча помилка.
Гендер (англ. gender — стать від лат. genus — рід) - соціальна стать, що визначає поведінку людини в суспільстві і те, як ця поведінка сприймається; соціально обумовлені ролі, і сфери діяльності чоловіків та жінок, які залежать не від біологічних статевих відмінностей, а від соціальної організації суспільства.
Гендерквір (англ. genderqueer від gender — стать та queer — дивний) - гендерна ідентичність, відмінна від чоловічої і жіночої, в рамках уявлення про те, що соціальних статей може бути більше, ніж дві.
Гендерний (від англ. gender «стать», від лат. genus — «рід») - той, що стосується соціальної статі, фактору статевих відмінностей в соціальному контексті.
Про «Словник неологізмів»
«Словник неологізмів» - Терміни, що увійшли в широкий вжиток в останні десятиліття. © , 2012-05-3030.05.2012. Востаннє оновлено 22.12.2019 11:11. Кількість термінів - 515. Текст словника поширюється за ліцензією «Creative Commons Із зазначенням авторства 3.0 Неадаптована». При використанні його матеріалів, пряме гіпертекстове посилання на сайт обов'язкове.
Поділитись
Розмістіть посилання словник «Словник неологізмів» в Twitter, Facebook або надішліть посилання на нього електронною поштою. Ви також можете розмістити «Словник неологізмів» на своєму сайті, роздрукувати або експортувати його у форматі pdf.
Сторінки: 1  2  3  4  5  6
Алфавітний покажчикНові статтіОстанні переглянутіВаш блокнот
Випадкова стаття ПравописПро словникУвійти
ПІДТРИМАТИ ПРОЕКТ
«Словник іншомовних слів»
© Володимир Лук'янюк, 2001-20